Xstamper
ReadyPlanet.com


เพิ่มเพื่อน


Xstamper     
 
 
 C12
XstamperVX Pre-Inked
Endorsement Stamp
2
4x49 mm.
 
 C13
     
 
 
 
C16
XstamperVX Pre-Inked
Message Stamp
3
6x61 mm.
 
 
     
 
C24
XstamperVX Pre-Inked
Large Message Stamp
28x78 mm. 
 
 C26
XstamperVX Pre-Inked
Long Phrase Stamp
1
6x83 mm.
 
C32
XstamperVX Pre-Inked
Round Stramp
14 mm. diameter 
     
 
C34
XstamperVX Pre-Inked
Inspection Stamp
20 mm. diameter 
 
C40
XstamperVX Pre-Inked
Small Pocket Stamp
11x49 mm. 
 
C42
XstamperVX Pre-Inked
Large Pocket Stamp
1
4x60 mm.
     
 
C40
XstamperVX Pre-Inked
Round Stamp
38 mm. diameter 
 
 
 
 

กรุณากรอกข้อมูล ที่ต้องการในการออกแบบตรายาง ตามแบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯ จะทำการออกแบบแล้วจัดส่งแบบตรายางให้ลูกค้าพิจารณา ทางอีเมล์ โดยเร็วที่สุด  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


Name :  *
Email Address :  *
Phone Number :  *
Upload File :
Message :  *
ชนิดของตรายาง :Xstamper

c40 round
c42
c40
c34 round
c32 round
c26
c24
c18
c16
c14
c13
c12
c11
c10
c5
c4